Učební obory


Stavební práce - 2 letý obor
Kód oboru 36-67-E/02


Prezentace oboru


Učební obor stavební práce připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání stavební dělník - na výkon pomocných stavebních prací. Denní studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí.

Profil absolventa školního vzdělávacího programu:
Tento ŠVP je určen zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, viz § 16.

Popis uplatnění absolventa v praxi:
Absolvent ŠVP oboru Stavební práce disponuje požadovanými znalostmi a dovednostmi oboru, jeho uplatnění v pracovním procesu je především na stavbách popřípadě samostatných námezdních pracích. Absolvent provádí základní práce na stavbách a obsluhuje jednoduché stroje. Jeho prací jsou zemní práce, převážení a nošení stavebních materiálů, míchání směsí a materiálů. Jednoduché zdící a omítkářské práce, betonářské práce. Připravuje také staré stavby na rekonstrukci (otloukává omítky, rozebírá stavební konstrukce, demoluje části stavby). Je schopen provádět pomocné práce při ukládání svislých a vodorovných montovaných konstrukcí a jednoduchých tepelných izolací. Obor Stavební práce vyžaduje dobrou fyzickou kondici a manuální zručnost.

Způsob ukončení vzdělání:
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a specializačními kurzy.

Strojírenské práce - 3 letý obor
Kód oboru : 23-51-E/01


Prezentace oboru


Název školního vzdělávacího programu: Zámečnické práce a údržba
Délka a forma vzdělávání: 3 roky - denní forma vzdělávání
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Profil absolventa: Absolvent ovládá základní operace ručního zpracování kovů a dalších ve strojírenství používaných materiálů. Měří, piluje, řeže, stříhá, rovná, ohýbá, seká, vrtá, zahlubuje, vyhrubuje, vystružuje, řeže závity a nýtuje. Zná základní kovářské práce a základy tepelného zpracování ocelí. Ovládá ruční mechanizované nářadí, zejména vrtačky a vrtací kladiva, brusky, elektrické nůžky a prostřihovače. Je seznámen se základy strojního obrábění, ovládá základní práce na stolním soustruhu, vrtačkách a bruskách. Spojuje kovy lepením, pájením, svařováním plamenem, svařováním elektrickým obloukem metodou MMA a MIG/MAG a používá přenosné odporové bodovací kleště. Dále dokáže montovat a demontovat jednoduché strojní součásti. Také je seznámen s montáží a demontáží jednoduchých mechanismů. Veškeré své znalosti a dovednosti využívá zejména pří výrobě, montáži a demontáži ocelových konstrukcí. Absolvent umí číst jednoduché technické výkresy, technickou dokumentaci a při své práci využívá tabulky a normy. Během veškerých prováděných pracovních činnostech dodržuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Uplatňení absolventa:Učební obor strojírenské práce se zaměřením zámečnické práce a údržbu připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání strojírenský dělník. Zejména na výkon rutinních montážních prací a na montáž svařovaných konstrukcí.Fotografie
dilny odborny vycvik ucebna
zamecnicka prace zamecnicke dilny zaverecne skousky