Z historie městečka Dřevohostic

     Starobylé městečko Dřevohostice se rozkládá v malém údolí po obou březích řeky Bystřičky 14 km jihovýchodně od Přerova. Je obklopeno zvlněnou krajinou o nadmořské výšce 245 metrů.Městečko je součástí kraje,který se od dávných dob nazývá Záhoří.Tato svérázná oblast,která byla v minulosti charakteristická svými zvyky a obyčeji i rázovitým lidovým krojem,tvoří přechod mezi rovinatou úrodnou Hanou a hornatým,drsnějším krajem Valašska.Záhořím procházela odpradávna významná obchodní cesta od Baltského moře k moři Jaderskému,zvaná Jantarová stezka. O nejstarší historii kraje,jež nás zavádí až do období pravěku,hovoří archeologické nálezy.Tyto nálezy jsou dokladem toho,že úrodné povodí řeky Bystřičky bylo osídleno již v nejstarších dobách.Dřevohostice jsou prastarou osadou,vystavěnou původně jako hanácká vesnice do polokruhu.V dávných dobách byly trhovou vsí,brzy se však i zde začala provozovat řemesla a kvetl čilý obchod.Jméno osady vzniklo od názvu posvátných pohanských obřadů a míst,kde naši pohanští předkové obětovali svým bohům ( tréby ).Trébogastici – Trebohostice – Třebohostice – Dřevohostice.

O PRVNÍ INSTITUCI PÉČE O NARUŠENOU MLÁDEŽ


V období raného feudalizmu zde byla jako středisko moci vystavěna pevná tvrz.poprvé se výslovně uvádí v roce 1368.Nejvýznamnější stavební úpravy zde byly provedeny za Karla Staršího ze Žerotína.,kdy došlo k přebudování tvrze na renesanční vodní zámek.Po přestavbě se řadí dřevohostický zámek,jenž si udržel svou původní renesanční podobu až do dnešní doby,k nejvýznamnějším památkám moravské renesance. V roce 1901 pronajala obec Dřevohostice zámek i přilehlý park „Jubilejní jednotě lidumilů na Moravě“ za účelem zřízení „Ochranovny pro mládež mravně zpustlou“Ústavní zařízení zde existovalo až do roku 1919.

Dřevohostickému náměstí vévodí půvabná renesanční radnice z roku 1521ejich pět věžiček, z nichž prostřední je nejvyšší,hovoří o hrdelním právu městečka.podle něho mohlo městečko soudit přečiny proti právnímu řádu a vykonávat rozsudky.Na kopci nad městečkem stála kdysi šibenice.

Na náměstí ,zkrášleném parkem,založeném v roce 1920,se nachází jedna z posledních lidových staveb v kraji – hliněný hanácký dům se žudrem z druhé poloviny 18.století,který je pozůstatkem původní zástavby městečka.

Další