Historie školského zařízení

V roce 2007 tomu bylo 35 let ,co byla v Dřevohosticích založena "ochranovna pro mládež mravně zpustlou ". Již v r.1902 pronajala obec Dřevohostice zámek a přilehlý park "Jubilejní jednotě lidumilů na Moravě ".Ta zde 1.února 1902 otevřela "ochranovnu pro mládež mravně zpustlou " spojenou s jednotřídní školou obecnou pro opuštěné a mravně narušené chlapce školou povinné.V r.1907 byla škola rozšířena na dvojtřídní a uděleno jí právo veřejnosti.Chovanci se zde učili základům krejčovského a obuvnického řemesla.Ústavní zařízení zde existovalo do r.1919,kdy se ústav přestěhoval do Moravského Krumlova.Ze známějších pedagogů zde působil Konrád Sedláček - průkopník péče o slabomyslné děti na Moravě a zakladatel zvláštní školy v Olomouci. Tolik z historie,která předcházela vzniku VÚM Dřevohostice.

Rozhodnutím rady KNV v Ostravě byl zřízen VÚDM pro chlapce od 12 do 18 let v Dřevohosticích opět v r.1972, kdy bylo využito vzniklé situace po zrušeném odborném zemědělském učilišti.Přestože dřevohostická veřejnost nebyla nově zřízenému ústavu příliš nakloněna,nakonec plénum MNV usnesení rady MNV schválilo.Ředitelem ústavu byl jmenován Miroslav Garzina,který byl do této doby zaměstnán jako vychovatel ve VÚM v Novém Jičíně.Ústav měl kapacitu tří výchovných skupin.Svěřenci chodili do školy,absolvovali povinnou školní docházku.Po ukončení povinné školní docházky zůstávali v ústavu pro mládež s cílem vyučit se stavebnímu zámečnictví.Internát VÚDM byl umístěn v bývalé budově obecné školy,která pak sloužila jako internát zemědělského odborného učiliště.Zvláštní odborné učiliště bylo umístěno v budově bývalé Zemské odborné školy hospodářské na Novosadech. Od r.1981 se ústav stává výhradně zařízením pro mládež - jsou do něj zařazováni děti ve věku od 15 do 18 let.K 1.7.1981 nastupuje do funkce ředitele ústavu Vladimír Kubáč,který dříve pracoval jako personální náměstek ředitele OSP Přerov.Kapacita ústavu se zvýšila na pět výchovných skupin a byl zaveden další učební obor - zedník.Mimo to zřídil ústav pobočné zařízení v závodě Osvětlovací sklo ve Valašském Meziříčí s kapacitou dvou pracovně výchovných skupin.Zlepšila se vnitřní vybavenost i interiérová úrověň.Bylo přikročeno k výstavbě a opravě dílenských objektů a internátu,přínosem byl i nově zakoupený obytný dům v ulici Dolní,nazvaný stavební dvůr. V roce 1989 dochází jak ke společenským změnám,tak k personálním.

V témže roce odešel do důchodu ředitel Vladimír Kubáč a jeho funkci převzal nový ředitel Jaroslav Kurfürst. Nebyl odhlasován projekt výstavby nového internátu,ale ústav získal právní subjektivitu.Taktéž byla zrušena pracovní skupina ve Valašském Meziříčí.

V srpnu 1992 byl na základě konkurzního řízení obsazen do funkce ředitele VÚM Mgr.Jakubál Karel,který v této funkci setrvává dosud.Tolik v krátkosti o historii ústavu. V posledních letech se hodně změnilo jak ve společnosti,tak ve vývoji výchovného ústavu.Došlo ke změnám v celém školství a tyto změny se nevyhnuly ani speciálnímu školství.Zejména se změnily výchovné přístupy k dětem a velký důraz se klade na osobnost žáka a dodržování lidských práv. Od roku 1992 se udělalo hodně práce,jak ve zlepšení výchovného prostředí,tak i ve výchovné práci.Hodně prostředků bylo vynaloženo na opravu a rekonstrukci starých nevyhovujících budov.Byly rekonstruovány zámečnické dílenské objekty na Novosadech,provedena celková plynofikace všech objektů,opraveny fasády stavebního dvora i objektu školy,vybudována čistička odpadních vod.Stále se vylepšuje sportovní areál a zahradní prostory.Uvolněné prostory po uhelnách jsou využívány pro mimoškolní činnost.Po dlouhé době se podařilo vyřešit majetkové problémy s vlastnictvím budov a pozemků v náš prospěch. V roce 2002 byla dokončena rekonstrukce a přístavba dílenského objektu pro výuku stavebního oboru.

V důsledku přijetí zákona č.109/200 bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci a přístavbě budovy internátu,která byla dokončena v roce 2004.V důsledku toho byla snížena kapacita výchovného ústavu na 48 dětí. V následujících letech byla opravena kanalizace,zajištění připojení na veřejnou kanalizaci a opravena střech budovy školy.

Výchovná činnost v poslední době je značně pestrá a značnou oblibu si mezi dětmi získaly vícedenní akce,ať už to byly lyžařské kurzy,cykloturistika,nebo pobyty v přírodě. Veškerá převýchovná činnost a celý provoz však vyžaduje značné finanční prostředky.Špatná finanční situace celého státu se odráží i ve školství a v současné době při krácení rozpočtu budeme nuceni bohužel některé aktivity omezit.

Od roku 2006 byla snížena kapacita výchovného ústavu na 32 dětí a školské zařízení bylo rozšířeno o dětský domov se školou s kapacitou 16 dětí. Došlo k úpravě vzdělávacího procesu,kdy byla zřízena při školském zařízení základní škola a střední škola. V současné době se vzdělávají děti v základní škole,kde dokončují základní povinnou školní docházku a střední škole ve 2-letých učebních oborech strojírenská výroba s zaměřením na zámečnické práce a stavební práce.Jednoletá praktická škola je zaměřena na doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání a poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech. V dětském domově se školou umísťováni děti do 15 let a ve výchovném ústavu děti s nařízenou ústavní výchovou od 15 do 18 let. Práce s takto různorodými chlapci je velice složitá a náročná,převýchovný proces nemusí být vždy úspěšný,ale každý jednotlivec,který se vrátí zpět do společnosti,je pro ni přínosem,pokud vede řádný život,vrací vynaložené finanční prostředky zpět státu.

Od 1. 9. 2014 došlo ke změně koncepce školského zařízení, kdy byl zrušen Dětský domov se školou a základní škola. Od výše uvedeného data školské zařízení sdružuje výchovný ústav a střední školu. Kapacita zařízení je 40 dětí. Na střední škole se vyučují dva učební obory Stavební práce - 2 letý obor - kód oboru 36-67-E/02 a Strojírenské práce - 3 letý obor- kód oboru: 23-51-E/01

S účinností od 5.1.2016 je nejvyšší počet povolených lůžek 28.