Projekt OP VK 1.2/0028
Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky..
Realizátor projektu: EUFORALL o.s., Švédská 8, 779 00 Olomouc
Partner projektu: Sdružení CEPAC Morava, Jeremenkova 1142/42, Olomouc

Stručný obsah projektu:


Hlavním cílem projektu Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji je nabídnout pomoc při začleňování mládeže, která bude v blízké době odcházet z domova do společnosti, rozvíjet schopnosti v oblasti hledání a udržení si zaměstnání, při obstarávání bydlení a celkové samostatné existenci. Děti a mládež budou mít možnost projít vzdělávacími moduly a osvojit si zážitkovou formou nové schopnosti a dovednosti. Speciálně vytvořený vzdělávací program bude nabídnut širokému spektru zájemců z řad zúčastněných ústavních zařízení. Na základě informativní schůzky se zástupci dětských domovů (dále jeden DD) budou do projektu zapojeny tyto organizace: DD Olomouc, DD Stará ves, DD Přerov, DD Plumlov, DD Hranice, DD Lipník nad Bečvou, DD Štíty, DD Černá voda, DDŠ a VÚ Dřevohostice. Vzdělávání bude probíhat jak přímo v DD (1x týdně - pevný den, pevný čas) tak formou mimoústavních pobytů na území kraje: 2x - týdenní pobyty 4x - 3 denní pobyty 4x - 1 denní akce V rámci pilotního ověření budou vytvořeny 4 moduly pro děti a mládež a 1 modul pro výchovné pracovníky:

1.modul:
Motivační kurz


Hledání sám sebe před odchodem z DD - příprava na reálný život vyžaduje potřebnou znalost vlastního já, dále hledat motivaci k dalšímu vzdělávání v životě. Budeme spolupracovat s odborníky na danou problematiku, včetně odborníků v oblasti trestního práva, v oblasti řešení různých přestupků, krádeží (policie), řešení problematiky krátkodobých výhod x dlouhodobým nevýhodám, příklady ze života a pod.

a)problematika osobnostní motivace
- sebepoznání - vlastní identita
- zvládnutí životního postoje
- posouzení svých schopností
- zodpovědnost za sebe sama
- vím co chci, co potřebuji
- vím co mohu nabídnout společnosti, rodině, blízkým
- sociální a osobnostní rozvoj

b)střet zájmů - společnost x já jako osobnost a součást společnosti
- schopnost x neschopnost přizpůsobit se požadavkům společnosti
- mohu se změnit ano x ne; jak; v jaké časové rovině

c) prevence proti kriminalitě
- realita skutečného života
- jak zvládnout situace, které jsou v rozporu se zákony společnosti
- prevence v oblasti kriminality a delikvence

2. modul:
Finanční gramotnost


Děti a mládež se dozví něco o použití peněz v reálném životě, schopnost odlišit pravidelné výdaje na nákup základních věcí x občasný výdaj za dražší zboží, schopnost vytvořit si vlastní rozpočet z reálných pravidelných příjmů, co je to inkaso, SIPO, jak se platí, atd.

- Peněžní gramotnost -správa hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi
- Správa nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.)
- Rozpočtovou gramotnost - správa osobního/rodinného rozpočtu např. Schopnost vést rozpočet. Stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů (co je to inkaso, SIPO)
- Schopnost vytvořit si vlastní rozpočet z reálných pravidelných příjmů
- Schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska použití peněz v reálném životě.
- Znát cenu peněz.

Během zážitkových vzdělávacích aktivit mimo ústav nasimulujeme reálný život a s ním spojenou problematiku peněz. Děti a mládež si sami vyzkouší jak platit (jakoby) za jídlo, nocleh, různé aktivity, co dělat v případě že nemám na to, co si chci koupit atd. Ukážeme mládeži reálný život v reálném světě. Bude navázána spolupráce s bankovními institucemi s regionálním výskytem.

3.Modul:
Psychologické minimum


Během realizace projektu Vzdělávání pro budoucnost jsme zjistili nízkou aktivitu psychologů přímo v DD (nedostatek času, zájmu, financí). Mnoho dětí se tak chová zcela odlišně v partě (mládež plná sebevědomí, davové chování, ničeho se nebojím) a jinak vystupuje jako jednotlivec (nízké sebevědomí, ztráta identity ve společnosti, nezájem o další životní kroky). Tato bipolarita je markantnější než u dětí v klasických rodinách. Jako reakce na návrhy jednotlivých koordinátorů z DD jsme proto zařadili i modul Psychologické minimum. Pravidelná docházka psychologa má za cíl pomoci dětem a mládeži v jejich nelehké životní situaci. Půjde především o:

- Práce jak s kolektivem, tak s jednotlivci,
- Jak rozpoznat šikanu a co dělat, na koho se obrátit když nevím kudy kam.
- Jak pomoci kamarádovi s problémem.
- Přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty.
- Podílet se na utváření společenské pohody.
- Utváření osobnostní pohody.
- Spolupráce s odborníky v dané problematice.

4.Modul:
Praktické dovednosti


Většina dětí po opuštění DD či VÚM neví jak si uvařit, přišít upadlý knoflík, či vyprat v pračce. V tomto modulu si klademe za cíl naučit cílovou skupinu základním dovednostem, potřebným ke každodennímu životu:

- oděv jako výraz osobnosti, styly odívání , tvorba oděvů, základy praní, žehlení,
- domácí kutilství, zvládnutí jednoduchých prací, běžné opravy v domácnosti ( spravit kapající kohoutek, výměna žárovek apod.)
- základy řezbářství- práce se dřevem ( základy pro práci se dřevem - jak se zpracovává, co lze vytvořit ze dřeva, názorné příklady)
- práce s hlínou, použití hlíny k tvorbě potřebných předmětů k životu, k předmětům uměleckého ztvárnění apod.
- zdravý životní styl, současné trendy ve výživě, příprava jídla( rozpoznat druhy potravin, dokázat je použít v kuchyni pro potřebu rodiny, svoji, znát nutriční hodnotu jídla pro zdravou výživu apod.)
- etiketa- chování ve společnosti

Půjde o pravidelné lekce jak přímo v DD, tak i formou návštěv ve spolupracujících organizacích: Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Oděvní průmyslová škola Prostějov. Během realizace projektu předpokládáme zapojení dalších odborných škol středního školství.

5.Modul:
Zážitková forma vzdělávání pedagogických a výchovných pracovníků


Dle návrhů a doporučení ze strany vedoucích pracovníků DD a VÚM jsme zařadili i 5.modul pro pedagogické pracovníky a vychovatele. V současném systému dalšího vzdělávání je nedostatečný prostor pro tematické kurzy pro výchovné pracovníky. Tito pracovníci nemají prostor podělit se o různé zážitky z práce, vyměnit si zkušenosti a nabrat nové síly do další práce. Vzdělávací modul bude organizován relaxačně-vzdělávací formou, která se nám osvědčila v dříve realizovaných projektech.

Pobyt v Petříkově